พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Opening theme release of "Medaka box" second season performed by Minami Kuribayashi.

q select pid from dex_product where pid<>'4693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18174,10582,3909,10913,6420,2759,19092,2697,18625,7333,5231,19745,5687,7805,3038,11766,10171,21733 Array ( [0] => 18174 [1] => 10582 [2] => 3909 [3] => 10913 [4] => 6420 [5] => 2759 [6] => 19092 [7] => 2697 [8] => 18625 [9] => 7333 [10] => 5231 [11] => 19745 [12] => 5687 [13] => 7805 [14] => 3038 [15] => 11766 [16] => 10171 [17] => 21733 )