สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1225,22973,2515,6707,4597,23905,1264,2592,21178,22721,6714,2775,1278,4934,1659,1860,6699,596 Array ( [0] => 1225 [1] => 22973 [2] => 2515 [3] => 6707 [4] => 4597 [5] => 23905 [6] => 1264 [7] => 2592 [8] => 21178 [9] => 22721 [10] => 6714 [11] => 2775 [12] => 1278 [13] => 4934 [14] => 1659 [15] => 1860 [16] => 6699 [17] => 596 )