สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4436,10257,2515,6704,2766,1246,1241,1238,4730,1259,4594,1270,7660,4613,1252,25002,2771,2728 Array ( [0] => 4436 [1] => 10257 [2] => 2515 [3] => 6704 [4] => 2766 [5] => 1246 [6] => 1241 [7] => 1238 [8] => 4730 [9] => 1259 [10] => 4594 [11] => 1270 [12] => 7660 [13] => 4613 [14] => 1252 [15] => 25002 [16] => 2771 [17] => 2728 )