สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1233,2774,1247,4450,1253,4453,25003,24658,1277,1970,24244,599,18225,12995,4612,2597,2903,1282 Array ( [0] => 1233 [1] => 2774 [2] => 1247 [3] => 4450 [4] => 1253 [5] => 4453 [6] => 25003 [7] => 24658 [8] => 1277 [9] => 1970 [10] => 24244 [11] => 599 [12] => 18225 [13] => 12995 [14] => 4612 [15] => 2597 [16] => 2903 [17] => 1282 )