สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4038' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3675,12099,3335,7824,3343,14986,16873,18823,7868,18839,17939,14990,18631,18638,17225,3348,4170,12100 Array ( [0] => 3675 [1] => 12099 [2] => 3335 [3] => 7824 [4] => 3343 [5] => 14986 [6] => 16873 [7] => 18823 [8] => 7868 [9] => 18839 [10] => 17939 [11] => 14990 [12] => 18631 [13] => 18638 [14] => 17225 [15] => 3348 [16] => 4170 [17] => 12100 )