สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Majiko brings the second album, including "mirror," a song made with Atushi Horie (STRAIGHTENER) as well as new tracks written by great guests such as haruka nakamura, Takeshi Arai (the band apart), and Yusuke Mori (locofrank). Also includes tracks newly written by Majiko

q select pid from dex_product where pid<>'4005' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23117,17837,24971,5066,9142,23844,3626,493,24276,13722,14567,9257,23633,24461,7781,12486,20125,10446 Array ( [0] => 23117 [1] => 17837 [2] => 24971 [3] => 5066 [4] => 9142 [5] => 23844 [6] => 3626 [7] => 493 [8] => 24276 [9] => 13722 [10] => 14567 [11] => 9257 [12] => 23633 [13] => 24461 [14] => 7781 [15] => 12486 [16] => 20125 [17] => 10446 )