สินค้าเหลือน้อย

5,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3364' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10351,16634,1971,16043,22366,15444,12599,18268,4065,16101,2061,4374,20880,21216,12003,20878,13978,15441 Array ( [0] => 10351 [1] => 16634 [2] => 1971 [3] => 16043 [4] => 22366 [5] => 15444 [6] => 12599 [7] => 18268 [8] => 4065 [9] => 16101 [10] => 2061 [11] => 4374 [12] => 20880 [13] => 21216 [14] => 12003 [15] => 20878 [16] => 13978 [17] => 15441 )