พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Seventh character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3260' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8359,8370,22422,1380,13594,9786,16056,1317,3817,6256,11613,3253,13085,8373,11614,3261,5097,11370 Array ( [0] => 8359 [1] => 8370 [2] => 22422 [3] => 1380 [4] => 13594 [5] => 9786 [6] => 16056 [7] => 1317 [8] => 3817 [9] => 6256 [10] => 11613 [11] => 3253 [12] => 13085 [13] => 8373 [14] => 11614 [15] => 3261 [16] => 5097 [17] => 11370 )