พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

First soundtrack release form anime series "Idol Master XENOGLOSSIA" composed by Tsuneyoshi Saito.

q select pid from dex_product where pid<>'3158' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6264,4853,4058,5227,6256,6802,3379,5900,3352,4876,5430,3572,2833,17294,9796,5415,17296,16056 Array ( [0] => 6264 [1] => 4853 [2] => 4058 [3] => 5227 [4] => 6256 [5] => 6802 [6] => 3379 [7] => 5900 [8] => 3352 [9] => 4876 [10] => 5430 [11] => 3572 [12] => 2833 [13] => 17294 [14] => 9796 [15] => 5415 [16] => 17296 [17] => 16056 )