พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'3151' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18977,9797,4220,11432,4357,22423,3327,4212,3158,4070,11615,6255,1380,12867,11608,5227,5019,8487 Array ( [0] => 18977 [1] => 9797 [2] => 4220 [3] => 11432 [4] => 4357 [5] => 22423 [6] => 3327 [7] => 4212 [8] => 3158 [9] => 4070 [10] => 11615 [11] => 6255 [12] => 1380 [13] => 12867 [14] => 11608 [15] => 5227 [16] => 5019 [17] => 8487 )