สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12509,20214,21740,1934,503,17859,7259,19663,502,275,3449,21743,17394,2962,8475,4938,278,504 Array ( [0] => 12509 [1] => 20214 [2] => 21740 [3] => 1934 [4] => 503 [5] => 17859 [6] => 7259 [7] => 19663 [8] => 502 [9] => 275 [10] => 3449 [11] => 21743 [12] => 17394 [13] => 2962 [14] => 8475 [15] => 4938 [16] => 278 [17] => 504 )