สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17859,24186,4938,21740,3449,1934,502,20214,21743,2962,24187,503,12509,278,17394,504,8475,7057 Array ( [0] => 17859 [1] => 24186 [2] => 4938 [3] => 21740 [4] => 3449 [5] => 1934 [6] => 502 [7] => 20214 [8] => 21743 [9] => 2962 [10] => 24187 [11] => 503 [12] => 12509 [13] => 278 [14] => 17394 [15] => 504 [16] => 8475 [17] => 7057 )