พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Forth character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2882' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15048,17867,17897,15043,2874,17887,17909,17884,15032,15050,16080,19349,20191,18646,17906,15056,215,17914 Array ( [0] => 15048 [1] => 17867 [2] => 17897 [3] => 15043 [4] => 2874 [5] => 17887 [6] => 17909 [7] => 17884 [8] => 15032 [9] => 15050 [10] => 16080 [11] => 19349 [12] => 20191 [13] => 18646 [14] => 17906 [15] => 15056 [16] => 215 [17] => 17914 )