พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6068,8276,19254,15957,17235,20965,2693,22283,13239,22496,21702,24608,11196,4216,24586,19473,25174,1492 Array ( [0] => 6068 [1] => 8276 [2] => 19254 [3] => 15957 [4] => 17235 [5] => 20965 [6] => 2693 [7] => 22283 [8] => 13239 [9] => 22496 [10] => 21702 [11] => 24608 [12] => 11196 [13] => 4216 [14] => 24586 [15] => 19473 [16] => 25174 [17] => 1492 )