พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'2754' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20505,23552,14459,3824,2698,21920,23594,13014,1749,7482,22848,21669,18519,23766,19503,3349,9198,8976 Array ( [0] => 20505 [1] => 23552 [2] => 14459 [3] => 3824 [4] => 2698 [5] => 21920 [6] => 23594 [7] => 13014 [8] => 1749 [9] => 7482 [10] => 22848 [11] => 21669 [12] => 18519 [13] => 23766 [14] => 19503 [15] => 3349 [16] => 9198 [17] => 8976 )