สินค้าเหลือน้อย

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

280 BAHT
add to cart

High : 8 cms.

/
q select pid from dex_product where pid<>'2571' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2575,4304,4309,4943,12778,4344,4313,4929,4302,7739,4303,6732,2572,4307,4308,3506,4306,4312 Array ( [0] => 2575 [1] => 4304 [2] => 4309 [3] => 4943 [4] => 12778 [5] => 4344 [6] => 4313 [7] => 4929 [8] => 4302 [9] => 7739 [10] => 4303 [11] => 6732 [12] => 2572 [13] => 4307 [14] => 4308 [15] => 3506 [16] => 4306 [17] => 4312 )