สินค้าเหลือน้อย

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

280 BAHT
add to cart

High : 8 cms.

/
q select pid from dex_product where pid<>'2571' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4929,4313,5193,4302,7739,4307,4306,4305,2949,4309,4310,2568,4304,4308,4344,2565,4303,3506 Array ( [0] => 4929 [1] => 4313 [2] => 5193 [3] => 4302 [4] => 7739 [5] => 4307 [6] => 4306 [7] => 4305 [8] => 2949 [9] => 4309 [10] => 4310 [11] => 2568 [12] => 4304 [13] => 4308 [14] => 4344 [15] => 2565 [16] => 4303 [17] => 3506 )