สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 packs (1 pack = 2 medals)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2568' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7739,4308,6732,2571,4929,4312,4313,4304,6983,3506,2949,4306,12778,4301,2572,2575,4943,4302 Array ( [0] => 7739 [1] => 4308 [2] => 6732 [3] => 2571 [4] => 4929 [5] => 4312 [6] => 4313 [7] => 4304 [8] => 6983 [9] => 3506 [10] => 2949 [11] => 4306 [12] => 12778 [13] => 4301 [14] => 2572 [15] => 2575 [16] => 4943 [17] => 4302 )