พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Rifle is Beautiful" scheduled to start from October 2019 to release the second insert song single. Includes two insert tracks, and a solo track respectively by main cast Erika Meinohama and Yukio Igarashi and instrumental tracks of all tracks. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24711' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3295,5500,11222,1748,9139,5423,6512,19784,6685,5332,8251,6657,10996,11172,20122,5665,18124,20297 Array ( [0] => 3295 [1] => 5500 [2] => 11222 [3] => 1748 [4] => 9139 [5] => 5423 [6] => 6512 [7] => 19784 [8] => 6685 [9] => 5332 [10] => 8251 [11] => 6657 [12] => 10996 [13] => 11172 [14] => 20122 [15] => 5665 [16] => 18124 [17] => 20297 )