มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24541' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24920,24918,24339,24254,23978,24255,23977,24934,23981,24917,24544,23880,24539,23684,23879,24981,24540,23980 Array ( [0] => 24920 [1] => 24918 [2] => 24339 [3] => 24254 [4] => 23978 [5] => 24255 [6] => 23977 [7] => 24934 [8] => 23981 [9] => 24917 [10] => 24544 [11] => 23880 [12] => 24539 [13] => 23684 [14] => 23879 [15] => 24981 [16] => 24540 [17] => 23980 )