พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Rifle is Beautiful" scheduled to start from October 2019 to release a insert song single. Includes two insert tracks, and a solo track respectively by main cast Hikari Ogura and Izumi Shibusawa and instrumental tracks of all tracks. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24520' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19060,4007,1315,21020,4148,9251,5351,7221,5047,22598,19389,6596,18686,2733,23634,5689,10545,20858 Array ( [0] => 19060 [1] => 4007 [2] => 1315 [3] => 21020 [4] => 4148 [5] => 9251 [6] => 5351 [7] => 7221 [8] => 5047 [9] => 22598 [10] => 19389 [11] => 6596 [12] => 18686 [13] => 2733 [14] => 23634 [15] => 5689 [16] => 10545 [17] => 20858 )