สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'24111' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1846,18,5956,13959,23811,13550,65,21855,5039,14077,14003,5948,23838,21781,17500,11006,19817,23504 Array ( [0] => 1846 [1] => 18 [2] => 5956 [3] => 13959 [4] => 23811 [5] => 13550 [6] => 65 [7] => 21855 [8] => 5039 [9] => 14077 [10] => 14003 [11] => 5948 [12] => 23838 [13] => 21781 [14] => 17500 [15] => 11006 [16] => 19817 [17] => 23504 )