สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'24111' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4874,4096,9440,10032,21015,18315,21511,8026,21730,18312,13847,17503,13068,1777,18328,12503,1787,10028 Array ( [0] => 4874 [1] => 4096 [2] => 9440 [3] => 10032 [4] => 21015 [5] => 18315 [6] => 21511 [7] => 8026 [8] => 21730 [9] => 18312 [10] => 13847 [11] => 17503 [12] => 13068 [13] => 1777 [14] => 18328 [15] => 12503 [16] => 1787 [17] => 10028 )