มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23663' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23667,23532,23652,23662,23655,23452,23660,23658,23584,23666,23653,23671,23654,24281,23661,23659,23674,23657 Array ( [0] => 23667 [1] => 23532 [2] => 23652 [3] => 23662 [4] => 23655 [5] => 23452 [6] => 23660 [7] => 23658 [8] => 23584 [9] => 23666 [10] => 23653 [11] => 23671 [12] => 23654 [13] => 24281 [14] => 23661 [15] => 23659 [16] => 23674 [17] => 23657 )