พรีออเดอร์จำกัด

180 BAHT

The common soldier of the Sangoku Soketsuden story.  Features alternate face plates for the Wei, Wu, Shu, and Luoyang area as well for the Bug.  Includes carbine lance, and sword, and beam flags for the 3 main areas.

 

Blind Box: Contains 1 random figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'23593' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23450,24957,21566,21565,24956,21567,23516,23171,21128,24955,23592,23591,21126,24492,23169,23451,23449,24491 Array ( [0] => 23450 [1] => 24957 [2] => 21566 [3] => 21565 [4] => 24956 [5] => 21567 [6] => 23516 [7] => 23171 [8] => 21128 [9] => 24955 [10] => 23592 [11] => 23591 [12] => 21126 [13] => 24492 [14] => 23169 [15] => 23451 [16] => 23449 [17] => 24491 )