มีสินค้า

240 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23516' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21127,21128,21129,21566,21565,23168,21126,23449,23169,23591,23450,21125,24491,23451,24490,23592,23171,21124 Array ( [0] => 21127 [1] => 21128 [2] => 21129 [3] => 21566 [4] => 21565 [5] => 23168 [6] => 21126 [7] => 23449 [8] => 23169 [9] => 23591 [10] => 23450 [11] => 21125 [12] => 24491 [13] => 23451 [14] => 24490 [15] => 23592 [16] => 23171 [17] => 21124 )