สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23500' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15781,18108,22618,18125,22608,20487,22706,15782,23164,18111,21888,18109,22616,21895,22614,21427,19981,23161 Array ( [0] => 15781 [1] => 18108 [2] => 22618 [3] => 18125 [4] => 22608 [5] => 20487 [6] => 22706 [7] => 15782 [8] => 23164 [9] => 18111 [10] => 21888 [11] => 18109 [12] => 22616 [13] => 21895 [14] => 22614 [15] => 21427 [16] => 19981 [17] => 23161 )