สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23500' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21894,21500,15784,22702,23163,22620,22607,15781,19978,22621,21495,22609,21424,19782,20692,23164,19566,18107 Array ( [0] => 21894 [1] => 21500 [2] => 15784 [3] => 22702 [4] => 23163 [5] => 22620 [6] => 22607 [7] => 15781 [8] => 19978 [9] => 22621 [10] => 21495 [11] => 22609 [12] => 21424 [13] => 19782 [14] => 20692 [15] => 23164 [16] => 19566 [17] => 18107 )