พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23420' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20469,21587,23644,23941,21807,21584,19531,23029,11772,22417,20470,21588,21590,21589,20471,22150,23411,11775 Array ( [0] => 20469 [1] => 21587 [2] => 23644 [3] => 23941 [4] => 21807 [5] => 21584 [6] => 19531 [7] => 23029 [8] => 11772 [9] => 22417 [10] => 20470 [11] => 21588 [12] => 21590 [13] => 21589 [14] => 20471 [15] => 22150 [16] => 23411 [17] => 11775 )