สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23297' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,5552,5874,11047,6144,5551,20832,8504,10367,7357,5875,13054,6827,18113,5557,6058,6293,6142 Array ( [0] => 12052 [1] => 5552 [2] => 5874 [3] => 11047 [4] => 6144 [5] => 5551 [6] => 20832 [7] => 8504 [8] => 10367 [9] => 7357 [10] => 5875 [11] => 13054 [12] => 6827 [13] => 18113 [14] => 5557 [15] => 6058 [16] => 6293 [17] => 6142 )