สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23270' and ( pcharacter='437' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13764,15314,12151,23264,17956,15012,18496,19466,15335,19781,19148,13766,15325,15008,23269,19146,18497,19776 Array ( [0] => 13764 [1] => 15314 [2] => 12151 [3] => 23264 [4] => 17956 [5] => 15012 [6] => 18496 [7] => 19466 [8] => 15335 [9] => 19781 [10] => 19148 [11] => 13766 [12] => 15325 [13] => 15008 [14] => 23269 [15] => 19146 [16] => 18497 [17] => 19776 )