สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23226' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6081,7893,24551,23191,16057,10648,23218,10663,8218,24422,23434,10961,6083,12126,21412,8114,21934,11977 Array ( [0] => 6081 [1] => 7893 [2] => 24551 [3] => 23191 [4] => 16057 [5] => 10648 [6] => 23218 [7] => 10663 [8] => 8218 [9] => 24422 [10] => 23434 [11] => 10961 [12] => 6083 [13] => 12126 [14] => 21412 [15] => 8114 [16] => 21934 [17] => 11977 )