มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23203' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,723,23205,12058,23100,12251,12055,13270,18664,12747,12249,20597,19144,7730,19798,711,23252,12292,23206 Array ( [0] => 723 [1] => 23205 [2] => 12058 [3] => 23100 [4] => 12251 [5] => 12055 [6] => 13270 [7] => 18664 [8] => 12747 [9] => 12249 [10] => 20597 [11] => 19144 [12] => 7730 [13] => 19798 [14] => 711 [15] => 23252 [16] => 12292 [17] => 23206 )