มีสินค้า

260 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23169' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24490,21124,21566,21125,23168,23449,23450,21127,23171,23592,23516,21126,23591,21565,21129,23451,23593,24492 Array ( [0] => 24490 [1] => 21124 [2] => 21566 [3] => 21125 [4] => 23168 [5] => 23449 [6] => 23450 [7] => 21127 [8] => 23171 [9] => 23592 [10] => 23516 [11] => 21126 [12] => 23591 [13] => 21565 [14] => 21129 [15] => 23451 [16] => 23593 [17] => 24492 )