สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23040' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8652,10655,16434,18361,18756,14765,12941,14963,21146,19309,5211,14171,19426,19161,6434,14729,19835,16435 Array ( [0] => 8652 [1] => 10655 [2] => 16434 [3] => 18361 [4] => 18756 [5] => 14765 [6] => 12941 [7] => 14963 [8] => 21146 [9] => 19309 [10] => 5211 [11] => 14171 [12] => 19426 [13] => 19161 [14] => 6434 [15] => 14729 [16] => 19835 [17] => 16435 )