พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

480 BAHT
พรีออเดอร์

--- *: .. .: * Pitanui clothes series [Pitanui mode] 11th edition * :. .: *

-A clothes series where you can enjoy the different prettiness always and appearance is appearance.

-[Happy Winter! ]

-We will deliver the perfect outfit for winter, even with warm materials or cute materials ♪

-A variety of three types of food: [Reindeer], [Snowman], and [Winter Design].
-Which is your favorite?

-Decorate with the simultaneous release [Santa Claus Set] and it has a sense of season and it's better than GOOD!

-Please let me change clothes every day to your mood ♪

-Just put on your clothes, add your own arrangements, dress up cutely and make your life even more shiny. *: ☆ ☆

[What's Pitanui ...]

-A stuffed toy mascot that snuggles with 'Pitat' at Guth Ha.
-When you pinch your back, your arms will open and hug various things!
-If you change the direction of the face, it doesn't matter where you stick
-Have a wonderful time with the cute [Pitanui] ☆

※ Pitanui is not included in the product.

q select pid from dex_product where pid<>'22820' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10531,9371,7911,2857,21295,6067,10149,4831,5257,7219,17495,4009,641,20911,19749,4698,22752,702 Array ( [0] => 10531 [1] => 9371 [2] => 7911 [3] => 2857 [4] => 21295 [5] => 6067 [6] => 10149 [7] => 4831 [8] => 5257 [9] => 7219 [10] => 17495 [11] => 4009 [12] => 641 [13] => 20911 [14] => 19749 [15] => 4698 [16] => 22752 [17] => 702 )