สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22710' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18650,13389,4484,10063,22623,18925,10059,18355,19409,18352,21276,15693,21151,16324,13383,4087,21148,7852 Array ( [0] => 18650 [1] => 13389 [2] => 4484 [3] => 10063 [4] => 22623 [5] => 18925 [6] => 10059 [7] => 18355 [8] => 19409 [9] => 18352 [10] => 21276 [11] => 15693 [12] => 21151 [13] => 16324 [14] => 13383 [15] => 4087 [16] => 21148 [17] => 7852 )