สินค้าหมด

1,500 BAHT
1690 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22681' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,39,17150,9980,20595,1778,19814,21290,18909,13907,25292,14084,20452,5951,14956,13957,18766,21,1793 Array ( [0] => 39 [1] => 17150 [2] => 9980 [3] => 20595 [4] => 1778 [5] => 19814 [6] => 21290 [7] => 18909 [8] => 13907 [9] => 25292 [10] => 14084 [11] => 20452 [12] => 5951 [13] => 14956 [14] => 13957 [15] => 18766 [16] => 21 [17] => 1793 )