พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 2 : August 5, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22421' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3155,8401,6410,17292,4358,6128,13594,5254,3154,5091,22423,9785,3251,4853,12867,1382,3327,11615 Array ( [0] => 3155 [1] => 8401 [2] => 6410 [3] => 17292 [4] => 4358 [5] => 6128 [6] => 13594 [7] => 5254 [8] => 3154 [9] => 5091 [10] => 22423 [11] => 9785 [12] => 3251 [13] => 4853 [14] => 12867 [15] => 1382 [16] => 3327 [17] => 11615 )