พรีออเดอร์

500 BAHT
560 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22409' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21791,19065,21793,1366,15548,1365,23410,1367,1690,1371,23881,3256,1376,22754,14674,22413,1373,1375 Array ( [0] => 21791 [1] => 19065 [2] => 21793 [3] => 1366 [4] => 15548 [5] => 1365 [6] => 23410 [7] => 1367 [8] => 1690 [9] => 1371 [10] => 23881 [11] => 3256 [12] => 1376 [13] => 22754 [14] => 14674 [15] => 22413 [16] => 1373 [17] => 1375 )