มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8218,6090,15215,7878,8089,7515,16816,9955,8118,4880,8200,7525,14050,4936,12902,19303,15212,21031 Array ( [0] => 8218 [1] => 6090 [2] => 15215 [3] => 7878 [4] => 8089 [5] => 7515 [6] => 16816 [7] => 9955 [8] => 8118 [9] => 4880 [10] => 8200 [11] => 7525 [12] => 14050 [13] => 4936 [14] => 12902 [15] => 19303 [16] => 15212 [17] => 21031 )