พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21808' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18218,3438,851,21696,6439,5678,1767,22559,22131,4856,5661,11763,19680,6604,19705,9975,11537,23842 Array ( [0] => 18218 [1] => 3438 [2] => 851 [3] => 21696 [4] => 6439 [5] => 5678 [6] => 1767 [7] => 22559 [8] => 22131 [9] => 4856 [10] => 5661 [11] => 11763 [12] => 19680 [13] => 6604 [14] => 19705 [15] => 9975 [16] => 11537 [17] => 23842 )