พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21793' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15547,1369,22414,15546,1374,22413,24510,1306,23427,22409,1362,1363,23410,1366,23606,21791,19065,1371 Array ( [0] => 15547 [1] => 1369 [2] => 22414 [3] => 15546 [4] => 1374 [5] => 22413 [6] => 24510 [7] => 1306 [8] => 23427 [9] => 22409 [10] => 1362 [11] => 1363 [12] => 23410 [13] => 1366 [14] => 23606 [15] => 21791 [16] => 19065 [17] => 1371 )