สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21764' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19615,21765,10480,21893,16316,8507,21892,21766,11287,17673,21763,9669,21890,21891,11332,13757,11490 Array ( [0] => 19615 [1] => 21765 [2] => 10480 [3] => 21893 [4] => 16316 [5] => 8507 [6] => 21892 [7] => 21766 [8] => 11287 [9] => 17673 [10] => 21763 [11] => 9669 [12] => 21890 [13] => 21891 [14] => 11332 [15] => 13757 [16] => 11490 )