สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21762' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22617,18125,19446,22613,18107,21497,22607,19978,15784,19568,22620,23042,20691,21139,22706,19572,20892,18111 Array ( [0] => 22617 [1] => 18125 [2] => 19446 [3] => 22613 [4] => 18107 [5] => 21497 [6] => 22607 [7] => 19978 [8] => 15784 [9] => 19568 [10] => 22620 [11] => 23042 [12] => 20691 [13] => 21139 [14] => 22706 [15] => 19572 [16] => 20892 [17] => 18111 )