มีสินค้า

280 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21567' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23168,23516,23450,23591,23171,21128,21126,23449,21565,23451,21125,23169,23592,21566,23593,21127,21124,21129 Array ( [0] => 23168 [1] => 23516 [2] => 23450 [3] => 23591 [4] => 23171 [5] => 21128 [6] => 21126 [7] => 23449 [8] => 21565 [9] => 23451 [10] => 21125 [11] => 23169 [12] => 23592 [13] => 21566 [14] => 23593 [15] => 21127 [16] => 21124 [17] => 21129 )