พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. Complete This edition features performance of day 1 (June 2, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21342' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15544,22410,17022,17433,19450,17423,23635,18972,1389,1392,17848,1764,20694,22185,1390,20188,1394,18220 Array ( [0] => 15544 [1] => 22410 [2] => 17022 [3] => 17433 [4] => 19450 [5] => 17423 [6] => 23635 [7] => 18972 [8] => 1389 [9] => 1392 [10] => 17848 [11] => 1764 [12] => 20694 [13] => 22185 [14] => 1390 [15] => 20188 [16] => 1394 [17] => 18220 )