พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. This edition features performance of day 2 (June 3, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21341' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23417,20764,17430,1389,17425,1392,1396,17424,17431,11630,19616,17428,19535,1394,1763,18220,17848,1764 Array ( [0] => 23417 [1] => 20764 [2] => 17430 [3] => 1389 [4] => 17425 [5] => 1392 [6] => 1396 [7] => 17424 [8] => 17431 [9] => 11630 [10] => 19616 [11] => 17428 [12] => 19535 [13] => 1394 [14] => 1763 [15] => 18220 [16] => 17848 [17] => 1764 )