พรีออเดอร์

3,250 BAHT
3600 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release covering MILLION's 5th live held in June 2018 at Saitama Super Arena. The two-day live featured 38 casts. This edition features performance of day 2 (June 3, 2018).
Special Feature / Bonus Track: audio commentary (5.1ch audio)

q select pid from dex_product where pid<>'21341' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22185,14447,20764,15544,20767,20467,1398,13720,17433,17431,1393,23417,19450,1395,1390,17428,20188,11630 Array ( [0] => 22185 [1] => 14447 [2] => 20764 [3] => 15544 [4] => 20767 [5] => 20467 [6] => 1398 [7] => 13720 [8] => 17433 [9] => 17431 [10] => 1393 [11] => 23417 [12] => 19450 [13] => 1395 [14] => 1390 [15] => 17428 [16] => 20188 [17] => 11630 )