พรีออเดอร์

750 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Talented male voice actor, Tetsuya Kakihara to release 6th mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'21340' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18415,21919,22626,3846,22157,6287,20555,23304,16126,3199,8399,21530,22888,5228,3644,1567,6505,19055 Array ( [0] => 18415 [1] => 21919 [2] => 22626 [3] => 3846 [4] => 22157 [5] => 6287 [6] => 20555 [7] => 23304 [8] => 16126 [9] => 3199 [10] => 8399 [11] => 21530 [12] => 22888 [13] => 5228 [14] => 3644 [15] => 1567 [16] => 6505 [17] => 19055 )