พรีออเดอร์

1,150 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21327' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21793,15547,1363,10718,22409,1367,1372,1371,14674,23606,1376,8274,1373,1306,1362,21791,1364,15546 Array ( [0] => 21793 [1] => 15547 [2] => 1363 [3] => 10718 [4] => 22409 [5] => 1367 [6] => 1372 [7] => 1371 [8] => 14674 [9] => 23606 [10] => 1376 [11] => 8274 [12] => 1373 [13] => 1306 [14] => 1362 [15] => 21791 [16] => 1364 [17] => 15546 )